Προσχεδιασμός

Προσχεδιασμός

Ο προσχεδιασμός είναι μία από τις σημαντικότερες αρχικές προεργασίες. Είναι εκείνη η διεργασία που θα αναζητήσει τις ανάγκες του πελάτη, θα τις ιεραρχήσει και θα οδηγήσει την τελική επιλογή στο σημείο εκείνο που θα υπάρχει η -κατά το δυνατόν- καλύτερη σχέση κόστους και αποτελέσματος.

Στη διαδικασία αυτή σχεδιάζουμε μαζί με τον πελάτη αυτό που εκείνος φαντάζεται και προτείνουμε λύσεις. Οι προτάσεις που κάνουμε είναι υπολογισμένες με βάση τα υλικά και την εργασία που είναι απαιτητά ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη και στις απαιτήσεις ποιότητας του έργου.

Μετά από τον “επί χάρτου” σχεδιασμό, προχωρούμε στην χρηματο-οικονομική μελέτη που είναι αναγκαία ώστε ο πελάτης να είναι ενημερωμένος για το τελικό κόστος που θα έχει αλλά και για τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος.

Όλα τα παραπάνω προτείνονται στον πελάτη όχι ως μοναδικές ή υποχρεωτικές λύσεις αλλά ως προτάσεις που υλοποιούν την καλύτερη δυνατή λύση κατά περίπτωση και -αφού σχεδιαστούν- συζητώνται με τον πελάτη.

Η φυσική και τελική συνέχεια όλης αυτής της προεργασίας είναι η τελική συμφωνία και η σύνταξη των εγγράφων εκείνων που εξασφαλίζουν και τις δύο πλευρές και η έναρξη των εργασιών.

Project Description