Πασσαλόμπηξη

Η Pasalompixi εξειδικεύεται στην τοποθέτηση των πασσάλων στο έδαφος. Η διαδικασία
αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος (πασσαλομπήχτης). Έχουμε
εξασφαλίσει να έχουμε στην κατοχή μας ιδιόκτητο εξοπλισμό μηχανημάτων που μας
επιτρέπει να είμαστε σε θέση να τοποθετήσουμε κάθε τύπο πασσάλου ανταποκρινόμενοι
στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Εγγυόμαστε την άψογη τοποθέτηση των πασσάλων σε
απόλυτη ευθυγράμμιση μεταξύ τους.

Μετά την ολοκλήρωση της πασσαλόμπηξης ακολουθεί το στάδιο της ανωδομής.