Ανωδομή

Η Pasalompixi αναλαμβάνει την τοποθέτηση των βάσεων στήριξης. Η διαδικασία αυτή
περιλαμβάνει το βίδωμα και τη στερέωση των βάσεων στήριξης πάνω στους πασσάλους. Ως
εταιρεία έχουμε εξασφαλίσει την άρτια τεχνική κατάρτιση του προσωπικού ώστε να
αποφεύγονται τα σφάλματα και οι καθυστερήσεις.
Το επόμενο στάδιο που ακολουθεί είναι η τοποθέτηση των πάνελ.