Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν την κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εξειδίκευση τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Σε μία τέτοια κατασκευή σημαντικός είναι ο διαχωρισμός των εργασιών σε τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτη εξειδίκευση. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 5 βασικά τμήματα κατασκευής αλλά και το 6ο που αφορά τη συντήρηση της κατασκευής. Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.

Πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου κατασκευής πρέπει να γίνει η μελέτη του έργου και του χώρου όπου θα κατασκευαστεί αυτό. Με την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού βλέπουμε το σχέδιο και το χώρο όπου, αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις και πιθανές μετατροπές, σχεδιάζουμε μαζί σας τη μέθοδο με την οποία θα κινηθούμε. Και φυσικά, από τη φάση αυτή μπορούμε να δώσουμε αρκετά ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου.
Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου όπου θα γίνει η κατασκευή αφορούν την προετοιμασία του εδάφους όπου θα γίνει όλη η κατασκευή. Οι εργασίες αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με το έδαφος πάνω στο οποίο θα εργαστούμε και ως στόχο έχουν την αποτελεσματικότερη διαδικασία κατασκευής (απομάκρυνση βράχων, επιπεδοποίηση εδάφους κλπ.). Κατά το στάδιο αυτό κατασκευάζεται η απαραίτητη περίφραξη του χώρου έργου, η τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων ασφαλείας και η τοποθέτηση σημαδιών κατασκευής με βάση τις μετρήσεις που μας παρέχει το σχέδιο του Πολιτικού Μηχανικού. Ακολουθεί η απόθεση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο, αυτό της τοποθέτησης των πασσάλων.
Μετά το σχεδιασμό του φωτοβολταϊκού πάρκου, ως πιο βασική εργασία είναι η διαδικασία τοποθέτησης των πασσάλων. Η σωστή τοποθέτησή τους θα οδηγήσει στη σωστή εκτέλεση του έργου της κατασκευής και θα δώσει μακροζωία στο έργο. Τόσο το επιστημονικό όσο και το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση σε αυτή τη διαδικασία ώστε να την εκτελέσουν σωστά. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έχει και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτουμε ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα απρόσκοπτης και αποτελεσματικής εργασίας. Οι πάσσαλοι που τοποθετούνται είναι από ειδικό υλικό που μένει αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και τις εδαφικές συνθήκες. Η δυνατότητα τοποθέτησης που έχουμε ως εταιρεία σε ημερήσια βάση μπορεί να ανέλθει στην τοποθέτηση 500 έως 1000 πασσάλων (ανάλογα με τις εδαφικές αλλά και τις καιρικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε κατά την εκτέλεση του έργου).
Ως ανωδομή εννοείται το στάδιο εκείνο των εργασιών κατασκευής της φωτοβολταϊκής συστοιχίας κατά το οποίο τοποθετούνται οι βάσεις των πάνελ και προετοιμάζεται το επόμενο στάδιο κατασκευής. Όλη η διαδικασία της ανωδομής στηρίζεται στο προηγούμενο στάδιο της πασσαλόμπηξης. Η επιτυχία στην ολοκλήρωση αυτού του σταδίου αφορά τόσο στη χρήση των σωστών υλικών αλλά και στη σωστή τοποθέτηση ώστε να μην αντιμετωπιστεί κανένα πρόβλημα στο επόμενο στάδιο που είναι η τοποθέτηση των πάνελ. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που διαθέτουμε ως εταιρεία συμβάλλει στη σωστή ολοκλήρωση του σταδίου αυτού.
Κανείς δεν λαμβάνει υπόψη του τόσο σοβαρά την υπόθεση τοποθέτησης των πάνελ συλλογής όσο το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας! Ο ρυθμός τοποθέτησης είναι σημείο για το οποίο περηφανευόμαστε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τον βάλουμε στην πρώτη θέση εάν πρέπει να τον κατατάξουμε σε σειρά προτίμησης. Την πρώτη θέση θα την πάρει η ποιότητα της κατασκευής γιατί αυτή είναι πιο σημαντική για την μακροζωία του έργου. Έτσι, χωρίς να διαπραγματευόμαστε την ποιότητα κατασκευής, με το εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουμε μπορούμε να ανεβάσουμε το ρυθμό τοποθέτησης πάνελ έως και τις 4.000 μονάδες ημερησίως!
Αυτό που μας ενδιαφέρει μετά την κατασκευή είναι η εξασφάλιση της μακροζωίας του έργου και η σταθερή απόδοσή του. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητος ο περιοδικός έλεγχος καθώς και η περιοδική συντήρηση του έργου. Ως εταιρεία αναλαμβάνουμε τον περιοδικό έλεγχο και τη συντήρηση του έργου αλλά και τις έκτακτες επισκευές που μπορεί να προκύψουν, προσφέροντας την εγγύηση της αντοχής του στο χρόνο. Οι εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνουν:
  • καθαρισμός και αποψίλωση του εδάφους,
  • πλύση και καθαρισμός όλων των επιφανειών των πάνελ ώστε να παραμένει σταθερή η απόδοσή τους,
  • τεχνικός και ηλεκτρολογικός έλεγχος των εγκαταστάσεων
  • επισκευές στην περίφραξη και στην πύλη εισόδου
  • έλεγχος του συστήματος επίβλεψης και ασφάλειας
Σε κάθε περίπτωση ελέγχου παραδίδουμε σε εσάς την αναφορά των εργασιών που έγιναν και συμπληρώνουμε το βιβλίο περιοδικού και έκτακτου ελέγχου ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχετε διαθέσιμο όλο το ιστορικό του φωτοβολταϊκού πάρκου. Έτσι επιτυγχάνουμε τη συνεχή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία, αποφεύγοντας πιθανές σοβαρές βλάβες λόγω μη συντήρησης αλλά και την κάλυψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες (γιατί σε όλες υπάρχει ο όρος της μη κάλυψης στην περίπτωση που δεν συντηρείται το έργο). Για επιπλέον λεπτομέρειες αλλά και για πακέτα συντήρησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.